Soutok Moravy a Dyje

Byla zahájena aktualizace podkladů pro jednání s obcemi o vzniku chráněné krajinné oblasti

To umožní další jednání se zástupci obcí a dalších klíčových subjektů v oblasti Soutoku Moravy a Dyje.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vyhovělo požadavku obcí a zadalo tento úkol Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR). Jde o dokumenty, které jsou nezbytné v procesu případného vyhlášení nové chráněné krajinné oblasti (CHKO) - návrh vymezení hranic a jednotlivých zón ochrany přírody a návrh bližších ochranných podmínek CHKO.

Původní návrh vymezení CHKO z roku 2009/2010 pak bude aktualizován tak, aby území evropsky významné lokality (EVL) Soutok-Podluží, EVL Niva Dyje a ptačí oblasti Soutok-Tvrdonicko byla co nejvíce zahrnuta do CHKO (s výjimkou bezprostředního okolí Břeclavi). Naopak území, kde se nevyskytují předměty ochrany (druhy a biotopy), budou redukována.
Zóny ochrany přírody se vymezí tak, aby nejcennější části (odpovídající návrhům soustavy maloplošných zvláště chráněných území) byly součástí I., případně II. zóny CHKO a aby toto vymezení bylo řádně odůvodněno.

Před zahájením samotné aktualizace navštíví pracovníci AOPK ČR zástupce dotčených obcí. Cílem je zjištění jejich potřeb a zájmů, a zda je možné je do návrhu zahrnout.

Takto aktualizované podklady předá MŽP obcím a dalším klíčovým subjektům v oblasti Soutoku jako podklad pro další jednání.

AOPK ČR dále zajistí zpracování socio-ekonomické studie dopadů případného vyhlášení CHKO Soutok. V současné době je dokončována příprava zadání veřejné soutěže na zhotovitele uvedené studie. Předpokládané zpracování studie je do konce roku 2020. S výsledky studie budou seznámeny všechny obce v oblasti Soutoku.

Více o původním návrhu CHKO z roku 2009/2010 najdete na https://soutok.nature.cz/jak-soutok-chranit

Jan MiklínKrajina v oblasti Soutoku