Soutok Moravy a Dyje

Časté dotazy

Co by vyhlášení CHKO znamenalo pro běžného občana?

Vyhlášení CHKO by neznamenalo prakticky žádná omezení pro běžného občana. Navrhovaná hranice vede mimo intravilány obcí, jejich rozvoj by tedy nebyl vyhlášením CHKO dotčen. Systém správy území z hlediska ochrany přírody by se navíc zjednodušil - Agentura ochrana přírody a krajiny ČR by byla příslušným orgánem prakticky ve všech otázkách, na rozdíl od současné situace, kdy jednotlivé aspekty posuzuje krajský úřad, obecní úřady nebo AOPK ČR.
Změny hospodaření, které by vyhlášení CHKO přineslo, by znamenaly i zatraktivnění území pro návštěvníky, protože současné intenzivní hospodaření na velkých plochách obírá krajinu Soutoku o její jedinečné estetické hodnoty a druhové bohatství.

Omezí vyhlášení CHKO pohyb v krajině?

Nikoli. Z titulu chráněné krajinné oblasti neplatí žádné omezování vstupu. Pokud bude vstup do lesa regulován z jiných důvodů (obora, povodně, národní přírodní rezervace), platí tato omezení již nyní. Jediné významnější omezení pohybu v oboře Soutok bylo vyhlášeno městským úřadem Břeclav na žádost Lesů ČR a nemá s chráněnou krajinnou oblastí nic společného.

Lze v CHKO jezdit na kole či na koni?

Ano, rekreační využití je jedním z poslání CHKO.

Nedojde k omezení budování cyklistických tras?

Nedojde - rekreační využití, které neohrožuje ta nejcennější místa, je samozřejmé. Možná, že se budou hledat optimální vedení tras, ale ochrana přírody se mnohdy sama i finančně podílí na přípravě projektů a budování turistické infrastruktury.

Kdo a jak bude hospodařit v lesích?

V lesích budou i nadále hospodařit jejich vlastníci či jimi zřízené organizace (většinou Lesy České republiky).

Jaká vzniknou omezení hospodaření?

Ve III. a IV. zóně prakticky žádná, i v I. a II. zóně CHKO lze hospodařit, byť k přírodě šetrnějším způsobem. Vlastníci zemědělských a lesních pozemků navíc získají nárok na dotace na podporu šetrných způsobů hospodaření, sečení luk, výsadbu původních dřevin a další opatření v souladu s plánem péče.

Budeme si moci v lese nadělat dřevo?

Ano, možnost samovýroby dříví závisí nadále pouze na souhlasu vlastníka lesa.

Budeme si moci v lese sbírat houby a lesní plody?

Ano, sběr lesních plodů pro vlastní spotřebu není vyhlášením CHKO omezen, stejně jako v houbařských rájích v CHKO Beskydy, v CHKO Jeseníky ad.

Jak to bude s myslivostí?

Vznik CHKO neznamená zrušení obory Soutok ani Obelisk, myslivosti se vyhlášení CHKO prakticky nedotkne.

A co rybaření?

Sportovní rybářství z titulu CHKO není nijak omezeno.

Je možné do CHKO umísťovat včelíny?

Jistě, se souhlasem vlastníka pozemku. CHKO chov včel nijak neomezuje.

Nedojde vyhlášením CHKO a s tím spojenými zákazy ke snížení návštěvnosti území?

Nikoli. V CHKO neplatí žádné speciální zákazy, které by omezovaly vstup do krajiny. Navíc v celé České republice jsou chráněná území atraktivními turistickými cíli.

Jak to bude s těžbou ropy a plynu?

Zákaz těžit nerosty platí v první zóně, nicméně je možné udělit z tohoto zákazu výjimku, pokud nedojde k poškození přírodního prostředí. Při dodržení technologie jsou ropné a plynové vrty prostorově velmi omezené a výjimka udělena být může. Stalo se tak již třeba v CHKO Pálava.

Neklesne vyhlášením CHKO cena pozemků?

Současná tržní cena pozemků je na úrovni 60-70 % ceny podle oceňovací vyhlášky. Pokud dojde k jejímu poklesu podle tzv. úředního hodnocení, je to výhodné z hlediska daně z převodu nemovitostí, daně
dědické a daně darovací. U stavebních pozemků v obcích (které nejsou zahrnuty do CHKO), může naopak dojít k nárůstu jejich tržních cen, protože se stanou „dobrou adresou“ a vyhlášení CHKO zřejmě přiláká do regionu více návštěvníků.

Není vyhlášení CHKO v rozporu s ochranou kulturních památek a kulturní krajiny v Lednicko-valtickém areálu včetně zámeckého parku v Lednici?

Nikoliv, oba ochranné režimy nemohou být v rozporu, protože základním cílem CHKO je ochrana kulturní krajiny, stejně jako je tomu v CHKO Český ráj, v CHKO Třeboňsko aj. Při obnově zámeckého parku v Lednici i jinde v komponovaných výsadbách proto budou pochopitelně i nadále používány exotické druhy dřevin.