Soutok Moravy a Dyje

Mezinárodní význam

Soutok Moravy a Dyje je největším komplexem lužních lesů ve střední Evropě. Díky kombinaci mimořádných přírodních i kulturních hodnot byl význam této oblasti oceněn i v mezinárodním měřítku.

Biosférická rezervace

Od roku 2003 je území součástí Biosférické rezervace Dolní Morava. Hlavním cílem sítě rezervací, vyhlašovaných pod patronátem organizace UNESCO, je skloubení zájmů ochrany přírody a lidské činnosti.

Natura 2000

Soustava Natura 2000 představuje celoevropskou síť chráněných území dvou typů: ptačích oblastí a evropsky významných lokalit. Území je z velké části pokryto ptačí oblastí Soutok-Tvrdonicko (vyhlášenou zejména pro ochranu populací a druhů: čáp bílý, orel královský, včelojed lesní, luňák hnědý, luňák červený, raroh velký, ledňáček říční, žluna šedá, strakapoud prostřední, lejsek bělokrký), částečně sem zasahuje i ptačí oblast Lednické rybníky (zde jsou předmětem ochrany kvakoš noční, husa velká, lžičák pestrý, zrzohlávka rudozobá). Jako evropsky významné lokality byly vyhlášeny Niva Dyje (předměty ochrany jsou kromě lužních ekosystémů i druhy jako páchník hnědý, roháč obecný nebo kuňka ohnivá) a Soutok – Podluží (zde jsou zájmovými druhy mj. čolek dunajský, tesařík obrovský nebo vydra říční).

Petr MücksteinVčelojed lesní
Vilém HrdličkaKuňka ohnivá

Ramsar

Území je také od roku 2003 součástí sítě mezinárodně významných mokřadů podle Ramsarské úmluvy, a to díky Lednickým rybníkům a zejména trilaterálním Mokřadům dolního Podyjí.

UNESCO

Na seznam světového dědictví organizace UNESCO byla v roce 1996 zapsána kulturní krajina Lednicko-valtického areálu.

Všechna tato ocenění dokládají, že se jedná o opravdu unikátní krajinu. Nenabízejí však mnoho možností pro její praktickou ochranu tak, aby tyto hodnoty – vzniklé dlouholetým spolupůsobením člověka a přírody – zůstaly i nadále zachovány.