Soutok Moravy a Dyje

Druhové bohatství

ŽIVOT NA LOUKÁCH A HRÚDECH

Bezlesá místa v oblasti Soutoku oplývají mimořádnou druhovou rozmanitostí, podmíněnou bohatou nabídkou různých typů prostředí. Na Soutoku tak můžeme v těsné blízkosti potkat druhy vlhkomilné i druhy vázané na suchá a teplá stanoviště. V obou případech jsou to často druhy unikátní, jinde v ČR nacházené jen sporadicky nebo vůbec. Na vlhká místa je vázán například vzácný rýhonosec štíhlý s typicky vidlicovitě zašpičatělými krovkami nebo několik druhů mandelinek s pohádkovým jménem rákosníček (rod Donacia). Naopak stepník moravský upřednostňuje suchá stanoviště, jako je například hrúd u Dúbravky. Ten obývá i s mimořádně vzácnou kobylkou písečnou, pro kterou představuje tento malý hrúd jednu ze dvou lokalit výskytu v ČR.

Louky a jiná bezlesí

Louky jsou typickým biotopem motýlů. I v tomto směru je Soutok výjimečný. Jedovatým podražcem křovištním se živí housenky jednoho z našich nejkrásnějších motýlů, pestrokřídlece podražcového a potkat tu můžete i jeho dva známější a neméně atraktivní příbuzné – otakárky fenyklového i ovocného. Bohaté je i zdejší společenstvo modrásků - kromě unikátní populace modráska čičorkového patří mezi vzácné a mizející druhy také modrásci vázaní na krvavec toten, modrásek bahenní a modrásek očkovaný, jejichž housenky se nechávají (za úplatu) adoptovat mravenci a vývoj dokončují v teple a bezpečí mravenišť (tomuto jevu se říká myrmekofilie). Na pokraji vyhynutí se zde ocitl kriticky ohrožený jasoň dymnivkový , obývající lokalitu Dlouhý hrúd – důvodem ústupu druhu z lokality bylo zalesnění hrúdu.

Dušan MíčekModrásek bahenní
Michal PešataOtakárek fenyklový

Z brouků vázaných na různé typy bezlesí patří mezi nejvýznamnější např. kozlíček Oberea histrionis, jehož živnou rostlinou je pryšec lesklý. Velké pryšce (p. lesklý a p. bahenní) jsou také živnými rostlinami dvou mimořádně vzácných motýlků s „okny“ v křídlech (křídla jsou částečně průhledná), nesytky panonské a n. bahenní.

Nelesní biotopy jsou významné i pro ptáky. Unikátní je zdejší nivní populace chřástala polního, v některých zimách se zde tvoří i početná společná nocoviště motáků pilichů a kalousů pustovek v neposečených částech luk.

Jan ŠevčíkMoták pilich
Jiří BohdalKalous pustovka