Soutok Moravy a Dyje

Člověk v krajině

Komponovaná krajina

Velký vliv na podobu zdejší kulturní krajiny měli Liechtensteinové, dlouholetí vlastníci panství Lednice a Valtice. Pod jejich vedením vznikl unikátní areál, který na 200 km2 představuje kulturní krajinu s parky, okrasnými zahradami a stavebními památkami. Velký důraz byl kladen na celkovou kompozici krajiny – symetrické osy či průhledy mezi jednotlivými prvky. Jeho hodnota byla oceněna v roce 1996 zapsáním na seznam UNESCO. Jádrem celé oblasti jsou dva velké zámky, Lednice a Valtice, obklopené parky. Parky můžeme rozdělit na dvě odlišné části – pro park francouzského typu je charakteristická symetrie, okázalost, používání cizokrajných rostlin a jejich pečlivá úprava, naopak park anglického typu je výrazně přírodnější. Například v Lednici mu na první pohled dominují obrovské solitérní duby.

Jan MiklínRendezvous, stavba obklopená stejnojmennou národní přírodní památkou
Jan MiklínZámecký rybník v lednickém parku a minaret

Kromě samotných hlavních zámků jsou v krajině rozmístěny drobné stavby – takzvané salety – různé kaple, vily či zámečky, kde se z hlediska stavebních stylů prolínají romantismus, klasicismus a empír. Najdeme zde třeba kuriózní minaret, Janův hrad, Dianin chrám neboli Rendezvous, Kolonádu nebo Hraniční zámeček, kdysi postavený přesně na zemské hranici mezi Moravou a Dolním Rakouskem. Rozmístění všech staveb nebylo náhodné, ale pečlivě plánována a komponována byla celá krajina. Vznikaly aleje, průhledy, rybníky i s ostrůvky, byly sázeny stromy.

Přímo v oblasti Soutoku, mezi Břeclaví a Lanžhotem, stojí dva lovecké zámečky – Pohansko (dnes s expozicí břeclavského muzea věnovanou hlavně archeologickým nálezům a historii) a Lány.

Jan MiklínJanův hrad zrcadlící se ve Staré Dyji – původním korytu řeky
Jan MiklínLovecký zámeček Pohansko

Myslivost

Lesy jsou tradičně vnímané nejenom jako zdroj dřeva, ale také zvěře. Myslivost na Soutoku byla oblíbenou kratochvílí už dávných šlechtických pánů z rodu Liechtensteinů a myslivecky je lokalita významná dosud. Zdejší obora Soutok je s rozlohou 4 480 ha největší českou oborou s chovem jelení, daňčí, srnčí a černé zvěře. Vysoké zazvěření prakticky znemožňuje obnovu lesních porostů – zalesněné paseky proto musejí být oplocovány. V rámci ekonomických úspor byl v minulosti zaveden systém obnovy pomocí tzv. „obnovních bloků“. Jedná se o 5 – 100 hektarové části lesa, které jsou obehnány plotem a co nejrychleji pokáceny a znovu zalesněny. Díky tomu v oblasti vznikají rozsáhlé plochy mladého lesa, který je téměř stejnověký. Oploceny jsou i rezervace Ranšpurk a částečně Cahnov-Soutok, z důvodu ochrany přirozeného zmlazení, které před oplocením prakticky nebylo schopno odrůst.

Jan MiklínTypickou zvěří obory Soutok jsou daňci
Vladan RiedlPlot okolo tzv. obnovního bloku v těsném sousedství NPR Ranšpurk