Soutok Moravy a Dyje

Druhové bohatství

CO ŽIJE POD HLADINOU

Přirozená koryta vodních toků

S celou škálou různorodých stanovišť představují přirozené životní prostředí pro mnohé druhy organismů, kteří zde nachází potravu i úkryt před predátory. Jsou zde prudké, erozí „ohlodané“ svahy na nárazových březích - vhodná místa pro hnízdění ledňáčků říčních a břehulí říčních. Pozvolné břehy z ukládaného písku sloužící jako hnízdiště a zdroj potravy pro kulíka říčního, vzácně i pisíka obecného. Pestrý charakter má i dno toku.

Petr MücksteinLedňáček říční

Uměle upravená koryta toků

V tocích s uměle upravenými koryty chybí místa o různé hloubce vody i místa s rozdílnou silou proudu. Voda teče všude skoro stejnou rychlostí, břehy mají stejný sklon. Není tedy divu, že v takových podmínkách najde své místo pro život mnohem méně organismů – ať již protože se nemají kde schovat před predátory, nebo potřebují pro svou existenci specifická stanoviště, chybějící v upraveném toku.

Vedlejší a slepá ramena toků

Tato ramena toků poskytují vhodný prostor pro fytofilní druhy ryb (kapr, štika), které ke svému rozmnožování potřebují klidnější vody a ponořenou vegetaci, na něž přilepují své jikry. V říčních ramenech i uměle vybudovaných kanálech můžeme vzácně nalézt i atraktivní druhy vodních rostlin, jako je leknín bílý nebo stulík žlutý. Z vzácných vodních živočichů můžeme jmenovat velevruba tupého, škebli plochou nebo pijavku lékařskou.

Zuzana RůžičkováStulík žlutý
Monika ŠtambergováPijavka lékařská

Celé území Soutoku je považováno za naši nejcennější ichtyologickou lokalitu, kde je zastoupeno 80 % původních druhů ryb, z toho 15 % žije pouze zde. Území představuje jednak bohatou lokalitu pro vzácné druhy kanálů, ramen a tůní, jako jsou piskoř pruhovaný, hořavka duhová nebo sekavec podunajský, jednak je unikátní pronikáním dunajských ryb řekami Dyjí a Moravou, jako jsou např. jeseter malý, ostrucha křivočará, ježdíci dunajský a žlutý nebo drskové menší i větší.

Jiří NeudertPiskoř pruhovaný

Periodické tůně

Periodické tůně hostí mimo jiné převzácné příbuzné dávných trilobitů – žábronožky a listonohy. Samozřejmostí jsou různé druhy vážek, šídel a ploštic. Některé tůně zůstávaly bez ryb, nebo v nich nebyly schopny přežít dravé ryby. Takové tůně jsou eldorádem obojživelníků, jejich zastoupení v oblasti Soutoku čítá 12 druhů z celkových 21 v rámci ČR, za zmínku stojí především populace kuňky obecné, skokana ostronosého Wolterstorffova a nejvzácnějšího z našich „vodních“ skokanů – s. krátkonohého. V tůních můžeme nalézt i specializované druhy ryb, jako je piskoř pruhovaný. Jako adaptace na extrémní podmínky s vysycháním se u něj vyvinulo střevní dýchání.

Jiří BenešListonoh jarní

V hlubších tůních žije i jeden z unikátů lužních lesů, totiž čolek dunajský. Je to jeden z našich nejohroženějších obratlovců, akutně ohrožený vymřením na území celého státu. V ČR byl nalezen až v r. 1993 a to právě v oboře Soutok. Žije pouze v lužních lesích, i z těchto lokalit však pomalu mizí. Na vině je mimo jiné i frézování pasek. Krom přímé likvidace čolků vytváří frézování holou suchou pustinu. Čolci a méně pohyblivé žáby, například kuňky, na ní rychle vyschnou a zahynou.

Filip ŠálekČolek dunajský

Tůně jsou také vhodnou lokalitou pro rozmnožování komárů, ve zdejších lužních lesích vyskytuje 35 druhů z celkových 44 žijících v ČR.