Soutok Moravy a Dyje

AOPK ČR nesouhlasí se schválením návrhů lesních hospodářských plánů pro lesní hospodářské celky Židlochovice a Soutok

Dne 15. května 2020 vydala Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) nesouhlasná závazná stanoviska ke schválení lesních hospodářských plánů (LHP) pro lesní hospodářský celek (LHC) Židlochovice a LHC Soutok na období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2029 zpracovaných pro Lesy České republiky, s. p.

Na území řešeném v LHP se nachází maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ), chráněná krajinná oblast (CHKO), ptačí oblasti (PO), evropsky významné lokality (EVL) a území také hostí řadu zvláště chráněných druhů. AOPK ČR prostudovala obsah LHP pro LHC a zjistila, že některé navrhované zásahy jsou v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny chráněnými zákonem o ochraně přírody a krajiny.

V nesouhlasném stanovisku AOPK ČR namítala zejména:

Vzhledem k rozsahu navrhovaných zásahů uvedla AOPK ČR příklady jednotlivých porostních skupin, v nichž je plánován zásah, který negativně ovlivní život zvláště chráněných druhů a zdůvodnila, jakým způsobem budou chráněné fenomény poškozeny. Poukázala tak např. na porosty známé jako tradiční hnízdiště (např. orla královského či orla mořského, luňáka červeného a hnědého), ve kterých je podle návrhu LHP navržena holá seč. AOPK ČR rovněž upozornila na probíhající předběžnou ochranu, která platí na základě oznámení o záměru na vyhlášení národní přírodní památky Soutok a národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy, o kterých jsme informovali dříve.

Schvalovacímu procesu předcházela nejen řada jednání, ale také předběžná informace, v níž AOPK ČR již v lednu 2019 definovala hospodaření, při němž nebude docházet k poškozování přírody. V rámci LHC Židlochovice byly způsoby hospodaření zvětšiny zapracovány do LHP pouze pro MZCHÚ (některá navrhovaná opatření je nutné prostorově omezit, případně upravit tak, aby splňovala podmínky ochrany zvláště chráněných druhů nebo stanovišť). Mimo MZCHÚ však nebyla při zpracování respektována a zapracována omezení, která jsou klíčová pro přežití některých druhů. V rámci LHC Soutok nebyly do LHP zapracovány žádné specifické způsoby hospodaření, které mohou zajistit zachování populací zvláště chráněných druhů i jejich biotopů. Pokud by státní lesy hospodařily podle těchto LHP, docházelo by trvale k poškozování přírody negativními změnami v lesních stanovištích, které jsou domovem řady celostátně i evropsky významných druhů.

Návrh LHP v dotčeném území obsahuje činnosti, které by negativně ovlivnily MZCHÚ (způsobily by změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystému, ohrozily životaschopnost populací předmětů ochrany a znemožnily kontinuitu biotopu druhů). Navrhovaný způsob hospodaření v LHP by významně negativně ovlivnil i CHKO Pálava a několik EVL a PO (narušil by celistvost těchto území a příznivý stav jejich předmětů ochrany, narušil by soudržnost ekologických struktur a funkcí těchto lokalit). Dopad by byl znatelný i na prosperitu či přežití populací zvláště chráněných druhů.

Vědci opakovaně upozorňují na negativní změny v jihomoravských lužních lesích související se způsobem hospodaření. Přitom se jedná v mnoha ohledech o biologicky nejhodnotnější území v ČR i v rámci střední Evropy. I z pohledu lesního zákona bylo území kategorizováno jako lesy zvláštního určení potřebné pro zachování biologické různorodosti. Bohužel hospodaření je v nových LHP nastaveno, jako by se jednalo o běžný hospodářský les. Podle stanoviska AOPK ČR je třeba návrhy LHP přepracovat tak, aby způsoby hospodaření vyhovovaly požadavkům předmětů ochrany evropsky významných lokalit, ptačích oblastí a zvláště chráněných území.

Autor úvodního snímku: Jan Miklín