Soutok Moravy a Dyje

Na následujících 10 let se pro oblast Soutoku připravuje nový lesní hospodářský plán

Hospodaření v lesích se u nás řídí tzv. lesním hospodářským plánem (dále LHP), který má desetileté období platnosti. V letošním roce končí platnost LHP pro oblast Soutoku. Pro ochranu přírody je důležité, aby následující LHP zohledňoval zásady péče o ekosystémy a druhy.

V oblasti soutoku Moravy a Dyje hospodaří na převážné většině lesních porostů státní podnik Lesy
České republiky, Lesní závod Židlochovice. Nyní se nacházíme v posledním roce platnosti stávajícího
LHP (1. 1. 2010 – 31. 12. 2019), koncem loňského roku byly zahájeny práce na přípravě nového plánu,
který bude mít rovněž desetiletou platnost (1. 1. 2020 – 31. 12. 2029). Ve stávajícím LHP spadá území
obou velkých evropsky významných lokalit (tzn. EVL Soutok-Podluží a EVL Niva Dyje) do tzv. lesního
hospodářského celku (dále LHC) Židlochovice; pro období platnosti budoucího LHP byl nově vylišen
samostatný LHC „Soutok“, který pokrývá území dnešního polesí Soutok (zhruba totožného i s oborou
Soutok – největší oborou v České republice). Zpracování návrhu nového LHP zadává vlastník (tedy
Lesy ČR, s. p.) ve výběrovém řízení odborné firmě. Stejně jako ten stávající, i nový LHP bude
zpracovávat firma Lesprojekt Brno, a.s.

Stávající LHP (2010-2019) byl první, na jehož přípravě se aktivně podílely i orgány ochrany přírody,
konkrétně Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále AOPK) a Krajský úřad Jihomoravského kraje.
Do stávajícího LHP se tak podařilo zapracovat řadu požadavků a připomínek, mnohé další však nikoli.
Ve spolupráci s Lesním závodem Židlochovice jsou již od roku 2007 při obnovních těžbách
ponechávány výstavky (za které je proplácena náhrada újmy). V posledních třech letech byly také
prosvětleny vybrané porostní okraje [1] jako opatření ke zlepšení podmínek pro ohrožené druhy
saproxylického hmyzu. Bohužel však nebyly z většiny realizovány rozsáhlejší plánované prosvětlovací
a další aktivní zásahy v lesích, např. převod některých porostů na hospodářský tvar středního lesa.

Po deseti letech je situace v mnoha ohledech odlišná: AOPK má mnohem detailnější znalost o
rozšíření ohrožených druhů v území a jsou připraveny návrhy na vyhlášení dvou zvláště chráněných
území v národní kategorii – národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy a národní přírodní
památka Soutok. Zpracování a schválení LHP je formálně složitý proces, jehož rámec udává zákon o
lesích (zákon č. 289/1995 Sb.). AOPK formulovala minimální podmínky zajišťující dlouhodobou existenci vzácných druhů živočichů a rostlin k podmínkám vydání souhlasného závazného stanoviska
ke schválení LHP dopisem ze dne 30. ledna 2019. Své požadavky na LHP uplatnil také Krajský úřad
Jihomoravského kraje. V rámci přípravy LHP zatím proběhlo dne 18. dubna 2019 první jednání (tzv.
základní šetření).

LHP je základním dokumentem a rámcem pro lesní hospodaření v oblasti na příštích deset let a proto
jeho přípravě věnuje AOPK mimořádnou pozornost. Věříme, že díky dlouhodobé spolupráci s Lesy
České republiky, s. p., bude zpracován a schválen v podobě, která bude adekvátně zohledňovat
potřeby ochrany přírody v tomto přírodně mimořádně cenném území. O dalším vývoji v přípravě
nového LHP budeme na tomto webu průběžně informovat.

Poznámky
[1] Link: http://palava.ochranaprirody.cz/sprava-informuje/aktuality/prosvetlovani-okraju-lesa-na-
soutoku-pomaha-ohrozenym-druhum-brouku/