Soutok Moravy a Dyje

Zámecký rybník v Lednici se dočká obnovy ostrovů

Zámecký rybník je po dvou stoletích své existence mimořádně významnou lokalitou z mnoha hledisek.

Je jedním ze základních prvků komponované krajiny – Lednicko-valtického areálu, zapsaného na Listině světového dědictví UNESCO. Patří mezi nejnavštěvovanější místa v ČR – prohlídku Lednického zámku absolvuje ročně více než 400 tisíc turistů, přičemž návštěvníků parku je pravděpodobně výrazně více. Rybník je součástí Lednických rybníků – národní přírodní rezervace, zapsané na seznamu mokřadů mezinárodního významu Ramsarské úmluvy o mokřadech. V neposlední řadě je součástí ptačí oblasti Lednické rybníky a evropsky významné lokality Niva Dyje.
Velký význam pro přírodu mají zejména ostrovy, které jsou mimořádně významným hnízdištěm některých druhů ptáků. Například místní kolonie kvakoše nočního je zde známa už od roku 1932 a dvě stovky hnízdících párů představují zhruba polovinu populace v ČR.
V posledních dvaceti letech se několikrát uvažovalo o projektu odbahnění rybníka, protože postupné zazemňování je patrné, ale z různých důvodů, mezi něž patří i vysoké náklady, nebyl nakonec žádný z připravovaných záměrů uskutečněn.
O to cennější je současný připravovaný projekt, chystaný do operačního programu Životní prostředí Biosferickou rezervací Dolní Morava. Vzniká ve spolupráci Národního památkového ústavu, obce Lednice i Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Biosferická rezervace Dolní Morava je nejen organizátorem, ale i spolufinancujícím subjektem. Záměrem je obnova ostrovů, které se postupnou abrazí a rozplavováním od doby vzniku značně zmenšily, odstranění sedimetů a obnova mělčin, které jsou významné pro další z cenných součástí Zámeckého rybníka – makrofytní vegetaci. Takto pojatý projekt může i přes vysoké náklady, vyvolané složitostí území (např. velmi dlouhou břehovou linií) využít výhody národní přírodní rezervace – operační program umožňuje poskytnout 90% dotaci dokonce i v případě, že dojde z objektivních důvodů k překročení měrných nákladů, což by jinak bylo důvodem k odmítnutí žádosti. Dosavadní přísná forma ochrany přírody tak nakonec usnadní nalezení dostatečně silného finančního zdroje, který by byl schopen přispět několika desítkami milionů korun na uskutečnění opatření, na jehož potřebnosti se shodují odborníci z různých oborů.

Jan Miklín
Jan Miklín
Jiří Neudert