Soutok Moravy a Dyje

Začíná důkladné monitorování Lednických rybníků

AOPK ČR zde zahajuje projekt, který přinese nové poznatky o rybničních ekosystémech.

Lednické rybníky Nesyt, Hlohovecký, Prostřední a Mlýnský tvoří největší dochovanou rybniční soustavu na jižní Moravě. Vznik je datován do 15. století, jejich krajinářská hodnota však přetrvává dodnes. Soustava rybníků je součástí Lednicko-valtického areálu zapsaného na Seznamu světového dědictví UNESCO. Rybníky jsou také domovem mnoha zvláště chráněných rostlin i živočichů, zejména ptáků. To vedlo k vyhlášení národní přírodní rezervace a jejich zařazení do evropské soustavy chráněných území Natura 2000. Rybníky také leží v těsném sousedství soutoku dvou nejmohutnějších moravských řek, Moravy a Dyje, jejichž nivy jsou proslulé vysokou biodiverzitou.
Území se však potýká s řadou problémů, jako je přílišné zatížení živinami a z něj vyplývající nestabilita ekosystémů vedoucí k častým kyslíkovým deficitům, výskyt invazních druhů ryb nebo nedostatek vody v povodí. Proto není snadné na rybnících nastavit vhodné rybářské hospodaření, které by trvale zajistilo optimální podmínky pro chráněné druhy a ekosystémy.
Při hledání možných řešení získala AOPK ČR prostředky z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 na projekt Studie NPR Lednické rybníky, který se zaměřuje na důkladný monitoring a vyhodnocení stavu rybničních ekosystémů. Jeho součástí je provedení bilanční studie, která zmapuje tok živin ekosystémem, lokalizuje zdroje znečištění a zjistí stav sedimentů. Nedílnou součástí projektu je také sledování sezónní dynamiky vybraných biologických složek a fyzikálně-chemických parametrů vody.
Důkladný monitoring by měl vést k detailnějšímu pochopení fungování těchto rybníků. Výsledky budou dány do souvislosti s aktuálně prováděným rybníkářským hospodařením, výskytem invazních druhů ryb a povětrnostními podmínkami a použity při nastavování pravidel hospodaření, která budou zahrnuta v plánech péče o NPR i v pachtovních smlouvách uzavřených s rybářskými subjekty.
Projekt bude probíhat v letech 2020–2023. V závěru loňského roku byli vybráni jeho zhotovitelé formou nadlimitního výběrového řízení veřejné zakázky a podepsány smlouvy o dílo mezi těmito zhotoviteli (AQUATEST a.s. a společnost GEOtest – MENDELU – Lednické rybníky) a AOPK ČR. Přidělením finančních prostředků řídícím orgánem Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 nabyly smlouvy účinnosti, v následujících týdnech tedy bude zahájena první monitorovací sezóna.

Vladimír Volf