Soutok Moravy a Dyje

Vítání ptačího zpěvu v revitalizované NPP Pastvisko u Lednice

Účastníci ornitologické vycházky se přesvědčili, že obnova mokřadu byla úspěšná.

První květnový víkend již tradičně probíhá v Lednici akce Vítání ptačího zpěvu. V sobotu 4. května se na lednickém náměstí sešlo přes 40 zájemců o ornitologii. Letošní vycházka byla na závěr zpestřena návštěvou nově zrevitalizovaného mokřadu Pastvisko u Lednice, která je národní přírodní památkou[1].

Ačkoliv těžká technika opustila území mokřadu teprve na přelomu února a března, bylo zde již co pozorovat. Mezi viděnými nebo slyšenými druhy byla potápka malá, kopřivka obecná, čejka chocholatá či vodouš rudonohý. Z rákosí se ozýval strnad rákosní, slavík modráček, chřástal vodní a tři druhy rákosníků. Na obloze se také krátce objevil dospělý orel mořský. Měl se co ohánět, v nedalekém hnízdě na něj totiž čekala dvě hladová mláďata.

Mokřady Pastvisko u Lednice jsou ekologicky velmi složitým územím s výskytem vzácných druhů se specifickými a často i protichůdnými nároky. Na ty se během příprav revitalizace, ale zejména při její realizaci muselo brát ohled. V praxi to znamenalo stanovení postupů odbahnění, se kterými se obsluha strojů běžně nepotkává a takédodržení omezeného času, kdy bylo možné práce realizovat. Důkazem, že se tyto náročné podmínky podařilo skloubit, jsou výše uvedená pozorování, přítomnost obojživelníků a potvrzení výskytu pijavky lékařské.

Hlavním důvodem provedení revitalizace[2] byla snaha o obnovení léty osvědčeného způsobu hospodaření s vodou. Vodní režim na tomto území byl od vyhlášení národní přírodní památky založen na možnosti ovlivňování výšky vodního sloupce včetně možnosti jeho úplného vypuštění. Zejména možnost úplného vypuštění však byla velmi ztížena zazemněním mokřadu. Díky nemožnosti rychlého a úplného vypuštění zde docházelo k nekontrolovanému rozvoji invazních druhů ryb jako karas stříbřitý a střevlička východní. Vysoká rybí „obsádka“ přestávala vyhovovat nejen některým druhům ptáků a obojživelníkům, ale také pijavce lékařské a dalším vzácným druhům. Pravidelné zimování mokřadu za účelem eliminace ryb zde nepřicházelo v úvahu z důvodu negativních dopadů na populace živočišných druhů tzv. permanentní vodní fauny. Proto bylo přistoupeno k revitalizaci mokřadu spočívající v odtěžení části sedimentu a vytvoření sklonu dna mokřadu a odvodňovacích kanálů tak, aby voda z tohoto území v případě potřeby rychle odtekla, nežádoucí rybí obsádka se slovila a mohlo se v co nejkratší době začít opět napouštět.

Celkem bylo z mokřadu vytěženo 18.000 m3 sedimentů.

Poznámky:

[1] NPP Pastvisko u Lednice patří podle Ramsarské úmluvy k mezinárodně významným mokřadům (Mokřady Dolního Podyjí). NPP byla vyhlášena v roce 1990 a předmětem ochrany jsou zde mokřadní biotopy s mnoha vzácnými druhy živočichů, jako je lesák rumělkový, kuňka ohnivá nebo bobr evropský.
[2] Projekt „Revitalizace NPP Pastvisko u Lednice“ byl podpořen 100% dotací z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 4.1. Náklady na realizaci byly 10,1 milionu Kč.