Soutok Moravy a Dyje

Větrná kalamita na Soutoku

V sobotní podvečer 4. června se na Soutoku událo malé přírodní drama. Silný vítr, kroupy a déšť poškodil lesy v jižní části Soutoku. Podle některých zdrojů se jednalo o malé supercelární bouřky.

V této chvíli se odhaduje poškození stromů o celkovém objemu 3000 m3, ale je to předběžné číslo, které se bude zpřesňovat, jakmile lesníci pokročí ve zpracování kalamity. Spíše, než aby byly stromy vyvráceny, byly ukrouceny. V této chvíli lze jen stěží odhadovat, která dřevina byla poškozena více. Nicméně nejvíce jsou poškozeny jasany a duby. V lesích se nachází spousta zlomů a stromů zavěšených. Nevznikla zřejmě žádná rozsáhlá plocha s vyvrácenými stromy, poškozeny byly především stromy uvnitř porostů. Některé mladé kultury byly poškozeny krupobitím. V současnosti vynakládá lesní závod Židlochovice veškeré úsilí na odstranění následků bouře. Kácí se zavěšené stromy, vyklízí se rozlámané dříví a opravují se oplocenky i oborní plot. Další větrná bouře, která měla charakter tornáda, byla zaznamenána v Lanžhotě večer v pondělí 13. června a poškodila mj. lesy v místě zvaném Společná jezera, které je součástí navrhované národní přírodní památky Soutok. Ve čtvrtek 15. 6. vydal Městský úřad v Břeclavi zákaz vstupu do nejpoškozenější části polesí z důvodu bezpečnosti (viz Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy ve věci dočasného vyloučení vstupu do lesa z důvodu bezprostředního ohrožení zdraví a bezpečnosti v souvislosti s poškozením lesa větrnou kalamitou od 15.06.2022 do 15.07.2022 v oboře Soutok)

Bouře se nevyhnula ani národním přírodním rezervacím Ranšpurk a Cahnov-Soutok. Zejména jižněji položený Cahnov-Soutok byl výrazně poškozen. Protože zatím není znám přesný rozsah škod, není ještě zcela určen další postup, ale práce na kalamitě by měly být prováděny i s ohledem na přírodní hodnoty celého území. Předběžně bylo dohodnuto, že dříví, které se nachází v území pokrytém návrhem na vyhlášení NPR Lanžhotské pralesy (a na lokalitě Společná jezera), bude ponecháno na místě. Ve zbytku území, kde je záměrem vyhlášení národní přírodní památky, bude dříví vyklizeno a ponechány budou pouze zlomy. Výstavky, za které byla v minulosti proplacena náhrada újmy za ztížení lesního hospodaření, budou ponechány na místě tak, aby bylo možné obnovit oplocení chránící mladé kultury. Mrtvé dříví je důležitou součástí lesního ekosystému a váže se na něj řada druhů živočichů nebo hub. Stejně tak zlomy představují specifický biotop pro některé druhy hmyzu a je tedy dobře, že budou v lesích ponechány.

V. RiedlIlustrace poškození stromů
V. RiedlSpíše než kalamitní holiny vznikla v lesích prosvětlená místa
V. RiedlPoškození mladých dubových kultur kroupami by nemělo mít zásadní vliv na jejich růst
V. RiedlZlomy jsou optimálním biotopem pro některé druhy hmyzu, jako je například krasec dubový
V. Riedl