Soutok Moravy a Dyje

Reakce na kritiku starosty Lanžhota

Starosta města Lanžhot v dopise předsedovi vlády ČR kritizuje dohodu mezi AOPK ČR a LČR, s. p., o principech hospodaření v oblasti Soutoku Moravy a Dyje s tím, že rezignovala na ochranu hodnot Soutoku. Jde však zjevně o zásadní nedorozumění, tato dohoda a její naplňování totiž pro zdejší vzácné druhy rostlin a živočichů naopak vhodné podmínky zajistí.

Dohoda přinesla konec mnohými vědci kritizované dosavadní praxe, kdy se na velkoplošně holosečně obnovovaných plochách ponechávalo pouze ekologicky nedostatečných deset stromů na hektar. Nově je dohodnuto, že se v dubových porostech v mýtním věku nebude kácet vše, ale maximálně 40 % stromů. Cílem je obnovení druhově i věkově pestrého lesa, díky němuž na Soutoku dosud přežívají druhy, které jinde v ČR vyhynuly, protože nejsou schopny trvalé existence ve stejnověkých monokulturách. Těžba dřeva se proto rozloží do větší plochy a les se zároveň prosvětlí – právě světlé lesy tu v minulém století téměř vymizely a druhy na ně vázané patří k těm nejohroženějším. Světlého a pestrého lesa zbývá momentálně méně než jedna šestina ve srovnání se stavem, který je zdokumentován na prvních leteckých snímcích z roku 1938.

Holoseče mohou být nadále realizovány pouze v porostech s nízkým zastoupením dubu a paseka nesmí být větší jak 1 hektar namísto dosud obvyklých dvou. Na nich bude zůstávat větší množství stromů na dožití, tzv. výstavků, než tomu bylo doposud. V lesích tak vzniknou místa ideální pro různé druhy hmyzu, jako jsou tesařík obrovský, krasec dubový, ale také třeba vzácná bledule letní.

V reakci na dopis pana starosty tedy lze jen konstatovat, že Agentura ochrany přírody a krajiny a Lesy ČR na ochranu hodnot Soutoku nerezignovaly, naopak. Lesní hospodářské plány, které byly pečlivě připraveny právě s ohledem na potřeby zdejších vzácných druhů rostlin a živočichů a s respektem k historii zdejší krajiny, to přesvědčivě dokládají.
Naopak je cenné, že se na posunu k přírodě šetrné péči v tomto celoevropsky významném území po mnoha letech dohodli profesionální ochránci přírody a profesionální lesní hospodáři.