Soutok Moravy a Dyje

Předjednává se CHKO Soutok

AOPK ČR na základě zadání Ministerstva životního prostředí v loňském roce zaktualizovala návrh vymezení CHKO Soutok. Nyní MŽP pověřilo AOPK ČR představením tohoto návrhu partnerům, tedy dotčeným obcím, významným hospodářským subjektům, místním institucím a organizacím.

AOPK ČR aktuálně zahájila podrobné předjednávání návrhu vymezení CHKO Soutok, zonace území a návrhu bližších ochranných podmínek. Cílem je shromáždění připomínek partnerů a dalších podnětů a návrhů k ochraně území a jejich zohlednění tak, aby návrh CHKO před zahájením oficiálního procesu vyhlašování představoval co nejširší shodu regionu.

S představiteli většiny dotčených obcí již proběhla první jednání s cílem domluvit se na průběhu předjednávání, probíhají schůzky se zájmovými sdruženími, vlastníky a všemi, kdo o informace projeví zájem.

Předjednávání by mělo probíhat během celého prvního pololetí 2023.

Po padesáti letech snah, nejrůznějších výzev, petic, stanovisek, nekonečných jednání a diskusí byly nyní konečně zahájeny reálné kroky k zajištění územní ochrany oblasti soutoku Moravy a Dyje - mimořádně cenné krajiny mezinárodního významu. Vyhlášení CHKO Soutok odstraní bezesporu největší dluh české státní ochrany přírody.

Možnost podrobného prohlížení návrhu CHKO a její zonace nabízí interaktivní mapová aplikace ZDE.

Pro území CHKO Soutok je připraven návrh bližších ochranných podmínek

Bližší ochranné podmínky (BOP) uvádějí činnosti a zásahy, které je možno provádět jen se souhlasem orgánu ochrany přírody (v souladu s ustanovením § 25 odst. 3 a § 44 odst. 3 zákona).

Pro celé území připravované CHKO Soutok se navrhují BOP, které orgánu ochrany přírody umožní:
• chránit vodní režim a retenční schopnost oblasti
• chránit vegetaci stojatých vod
• regulovat vypouštění živočišných druhů s negativním vlivem na přirozené složení vodních ekosystémů
• regulovat pořádání hromadných akcí
• regulovat leteckou aplikaci biocidů a hnojiv.

Pro území I. a II. zóny CHKO se navrhují BOP, které orgánu ochrany přírody umožní:
• regulovat používání létacích zařízení (např. dronů), která by mohla rušit hnízdící ptáky
• regulovat činnosti snižující druhovou pestrost lučních ekosystémů
• usměrňovat lesnické činnosti, které by mohly mít negativní vliv na kvalitu lesních ekosystémů, zejména výskyt vzácných druhů v nich

Návrh BOP je připraven tak, aby podporoval ochranu území usměrněním hospodářských činností, které by mohly vést ke zhoršování dochovaného unikátního stavu přírody a krajiny, ale do života místních občanů a činnosti zájmových sdružení nezasahoval. Některé BOP jsou proto formulovány tak, že se nevztahují na zastavěná území a zastavitelné plochy obcí.

Bližší ochranné podmínky se průběžně upravují podle výsledků jednání s obcemi, hospodáři, vlastníky a spolky. Jejich znění aktualizované k 31. 5. 2023 najdete v plném znění ZDE.

Starší návrh bližších ochranných podmínek k 24. 3. 2023 najdete ZDE.