Soutok Moravy a Dyje

Posouzení alternativního návrhu Lesů ČR, s. p., na zajištění ochrany oblasti Soutoku

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále AOPK ČR) na základě úkolu Ministerstva životního prostředí odborně vyhodnotila návrh Lesů ČR, s. p. (dále LČR) z dubna 2019 na zajištění ochrany evropsky významné lokality Soutok – Podluží. LČR předložily tento návrh jako alternativu k návrhu státní ochrany přírody.

Je třeba zopakovat, že AOPK ČR považuje dlouhodobě za nejekonomičtější formu zajištění ochrany Soutoku vyhlášení chráněné krajinné oblasti. Z mezirezortního připomínkového řízení k novele nařízení vlády č. 318/2013 Sb. vyplynul požadavek na zajištění ochrany EVL Soutok – Podluží formou soustavy maloplošných zvláště chráněných území (dále MZCHÚ). Na základě úkolu Ministerstva životního prostředí (dále MŽP) tento návrh AOPK ČR vypracovala v r. 2016 [pdf].

Následně MŽP s návrhem seznámilo Krajský úřad a uložilo AOPK ČR zpracovat podklady pro vyhlášení národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy (dokončeno v listopadu 2018) a národní přírodní památky Soutok (dokončeno v březnu 2019). Oba tyto dokumenty obsahují i plány péče s podrobným popisem přírodních podmínek i rámcový popis opatření, která zajistí ochranu zvláště chráněných a významných druhů, a to až na úroveň jednotlivých porostních skupin.

Lesy ČR, s. p., LZ Židlochovice, zpracovaly v dubnu 2019 oponentní návrh soustavy MZCHÚ [pdf]*. AOPK ČR byla MŽP požádána o zhodnocení, zda je tento návrh z hlediska požadavku na zachování či obnovení stavu předmětu ochrany v EVL Soutok – Podluží dostatečný.

Na základě odborného vyhodnocení AOPK ČR je nový návrh LČR na zajištění ochrany v EVL Soutok – Podluží nedostatečný. Tímto způsobem nelze zajistit kontinuální dlouhodobou existenci podmínek potřebných pro zvláště chráněné a vzácné druhy, které zde mají buď jediné místo výskytu v ČR nebo je zde těžiště jejich výskytu u nás (podrobněji viz pdf).


*Poznámky:
LČR vypracovaly první alternativní návrh soustavy MZCHÚ již v r. 2017 [pdf].
Odborné posouzení k tomuto návrhu vypracovala AOPK ČR pro MŽP v červnu 2017 [pdf].