Soutok Moravy a Dyje

30 milionů navíc pro revitalizaci Zámeckého rybníka

Dne 12. listopadu proběhl první kontrolní den akce revitalizace Zámeckého rybníka v Lednici. První etapa se ponese v duchu odbahnění tzv. „mokrou cestou“. Návštěvníci zámeckého parku tak budou moci na rybníce pozorovat zvláštní „lodičku“, tzv. sací bagr. Na tyto práce naváže odbahnění klasickými pásovými bagry. Práce jsou naplánovány na tři roky. Rybník však nebude vypuštěn po celou dobu realizace, ale jen přes zimu. V březnu bude opět napouštěn.

Zámecký rybník je součástí národní přírodní rezervace Lednické rybníky, ale je chráněn i z pohledu ochrany kulturního dědictví – národní kulturní památka, památka zapsaná na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Proto bylo při přípravě nutno zohlednit oba pohledy. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Národní památkový ústav spolu dlouhodobě spolupracují a znají pak své zájmy nejen v daném území. To se projevilo i při přípravě tohoto projektu, kdy nedošlo k žádnému významnému střetu, naopak. Příkladem za všechny může být například využití části sedimentů na vytvarování ostrovů do původního tvaru, neboť tyto jsou postupně rozplavovány a jak ukázal historický průzkum, na některých místech chybí i tři metry. Toto opatření je v zájmu nejen památkové péče, ale i ochrany přírody. Ostrovy využívá k hnízdění jedinečná smíšená stromová kolonie a zvýšení plochy ostrova umožní např. dosadbu nových stromů nebo zvýšení stability některých stávajících stromů, které dnes rostou na břehové hraně.
V rámci revitalizace budou vytvořeny i nové litorálních zóny. Jejich umístění je zvoleno samozřejmě mimo pohledové osy, aby nebyl narušen tento krajinářský prvek, tolik typický pro území Lednicko-valtického areálu.

Protože se jedná o akci ve prospěch biodiverzity, bylo možné využít dotaci z prostředků Operačního programu životní prostředí (https://www.opzp.cz). U rybníků mimo zvláště chráněná území se dotace z tohoto programu poskytuje v maximální výši 60% uznatelných nákladů. To však není případ Zámeckého rybníka, který se nachází v národní přírodní rezervaci. Díky tomuto „bonusu“ bylo dosaženo na podporu 90% z uznatelných nákladů. V tomto konkétním případě se jedná o cca 30 milionů korun navíc poskytnutých z dotačních zdrojů a výrazné snížení potřeby dofinancovat zbytek nákladů ze zdrojů investora.

Investorem akce je Biosférická rezervace Dolní Morava o.p.s. (http://www.dolnimorava.org/), která pro spoluúčast využije dar v hodnotě 10 milionů korun od Ing. Františka Fabičovice, předsedy představenstva vlastníka předního výrobce sanitární techniky Alca plast. Díky spolupráci s Obcí Lednice a Povodím Moravy, s. p. bude sediment získaný tzv. mokrou cestou odvodněn na pozemcích obce v bezprostření blízkosti rybníka a následně využit pro přitížení protipovodňové hráze řeky Dyje v nejbližším okolí dle potřeb a pokynů správce toku.

Na dohled od světoznámého Minaretu se jedná o další významnější revitalizaci mokřadů hrazenou z prostředků Operačního programu životní prostředí. V roce 2018 byla za 10,1 milionu Kč provedena revitalizace v národní přírodní památce Pastvisko u Lednice. Investorem této akce byla Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, která na tuto akci získala 100% dotaci. Ve stejném roce byla úspěšně provedena v přilehlé oboře Obelisk již pátá revitalizační akce s názvem Lokalita Obelisk - mokřady Hrúdy, U jezera, Za hrázkou a Hrubá louka, na kterou bylo z téhož programu poskytnuto Oboře Obelisk, s.r.o. 5,6 mil. Kč. V minulém období zajistila obec Lednice revitalizaci mrtvého ramene Dyje Hozloky, rovněž s využitím dotace 6,6 mil. Kč a František Fabičovic obnovil vodní režim v oboře Obelisk s využitím dotace z OPŽP v celkové výši 37,4 mil. Kč.

Stanislav KoukalVytváření odkalovacího místa pro sediment, který bude těžen sacím bagrem
Jan MiklínZámecký rybník