Soutok Moravy a Dyje

30 milionů navíc pro revitalizaci Zámeckého rybníka

Ve čtvrtek 12. listopadu proběhl první kontrolní den nedávno zahájené revitalizace Zámeckého rybníka v Lednici. V první etapě je naplánované odbahnění rybničního dna takzvanou „mokrou cestou“. Návštěvníci zámeckého parku tak brzy na rybníce uvidí sací bagr. Práce na odbahnění pak budou pokračovat pomocí klasických pásových bagrů. Revitalizace potrvá tři roky. Během té doby bude rybník vypuštěný vždy jen přes zimu. Na jaře se pokaždé opět napustí.

Zámecký rybník je součástí národní přírodní rezervace Lednické rybníky. Chráněný je i z pohledu ochrany kulturního dědictví jako národní kulturní památka Zámek Lednice, která je zapsaná také na prestižní Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Při přípravě revitalizace Zámeckého rybníka proto bylo nutné zohlednit oba ochranářské přístupy.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Národní památkový ústav dlouhodobě spolupracují na zachování přírodních i kulturních hodnot na našem území. Díky tomu vzájemně chápou své zájmy. Ukázalo se to i během přípravy tohoto projektu. Při jednáních nedocházelo k významným názorovým střetům, naopak v mnoha oblastech panovala shoda. Podařilo se tak například navršením části sedimentů obnovit původní tvar ostrovů. Ty jsou totiž postupně rozplavovány a zmenšují se. Jak ukázal historický průzkum, ostrovy byly dříve na některých místech i o tři metry větší. Toto opatření je v zájmu nejen památkové péče, ale i ochrany přírody. Stromy na ostrovech využívá k hnízdění jedinečná smíšená kolonie volavek popelavých, volavek stříbřitých, kormoránů velkých, čápů bílých a kvakošů nočních. Zvětšení plochy ostrova umožní dosadbu nových dřevin nebo zlepšení stability některých stávajících stromů, které dnes rostou na břehové hraně.
Během revitalizace je v plánuvytvořit také nové pobřežní zóny. Vždy ale v místech, kde nebudou měnit nebo narušovat typický pohled do krajiny Lednicko-valtického areálu.

Revitalizace Zámeckého rybníka má podpořit zachování nebo zlepšení přírody a druhové rozmanitosti – biodiverzity na tomto cenném území. K financování akce proto bylo možné využít dotaci z prostředků Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) (https://www.opzp.cz). Tento dotační program je možné čerpat i na obnovu rybníků ležících mimo zvláště chráněná území. Dotace se v takových případech poskytuje v maximální výši 60 % uznatelných nákladů.

To ale není případ revitalizace Zámeckého rybníka. Díky tomu, že jde o národní přírodní rezervaci, dotaci je možné čerpat do výše 90 % z uznatelných nákladů. Představuje to o cca 30 milionů korun navíc poskytnutých z dotačních zdrojů a výrazné snížení potřeby dofinancování zbylých nákladů z finančních zdrojů investora.

Investorem akce Revitalizace Zámeckého rybníka v Lednici je nezisková organizace Biosférická rezervace Dolní Morava o.p.s. (http://www.dolnimorava.org/). Potřebnou finanční spoluúčast v hodnotě 10 milionů korun poskytne formou daru Ing. František Fabičovic, předseda představenstva a spoluvlastník společnosti Alca plast, která patří mezi celosvětově přední výrobce sanitární techniky.

Také díky spolupráci s obcí Lednice a státním podnikem Povodí Moravy, s. p. bude sediment vytěžený sacím bagrem nejprve odvodněn, a následně použit k úpravám protipovodňové hráze řeky Dyje v nejbližším okolí odkalovacích lagun.

Na dohled od světoznámého lednického Minaretu tak probíhá další významná revitalizace mokřadů, která je financovaná z prostředků OPŽP. V roce 2018 byla za 10,1 milionu Kč provedena revitalizace v nedaleké národní přírodní památce Pastvisko u Lednice. Investorem byla Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, která na tuto akci získala 100 % dotaci. Ve stejném roce byla v přilehlé oboře Obelisk úspěšně dokončena již pátá revitalizační akce s názvem Lokalita Obelisk - mokřady Hrúdy, U jezera, Za hrázkou a Hrubá louka, na kterou bylo ze stejného programu poskytnuto investorovi – společnosti Obora Obelisk, s.r.o. 5,6 mil. Kč. V minulém programovém období zajistila obec Lednice revitalizaci mrtvého ramene Dyje Hozloky, také s využitím dotace 6,6 mil. Kč a František Fabičovic obnovil vodní režim v oboře Obelisk s využitím dotace z OPŽP v celkové výši 37,4 mil. Kč.

aktualizováno: 26. 11. 2020

Stanislav KoukalVytváření odkalovacího místa pro sediment, který bude těžen sacím bagrem
Jan MiklínZámecký rybník