Soutok Moravy a Dyje

10 milionů korun za ochranu přírody pro Lesní závod Židlochovice

AOPK ČR letos proplatila státnímu podniku Lesy České republiky, Lesnímu závodu Židlochovice, více než 10 milionů korun za zdržení se činností z důvodu ochrany přírody, nebo realizaci opatření ve prospěch ochrany přírody.

Lužní lesy na Břeclavsku, komplex Milovického lesa v CHKO Pálava či nedaleký Boří les patří mezi naše přírodně nejhodnotnější oblasti. Převážná většina zdejších lesů je spravována státním podnikem Lesy České republiky, konkrétně Lesním závodem Židlochovice. Vykonávat funkci správce veřejných lesů v takto cenném území představuje značnou zodpovědnost. Hospodaření v oblasti s vysokou koncentrací chráněných území i druhů s sebou také přináší řadu omezení lesnických činností.
Podle § 58 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, náleží každému vlastníku či uživateli lesního pozemku, kterému z titulu ochrany přírody vznikne finanční újma, nárok na její náhradu. Lesy ČR, s. p., LZ Židlochovice této možnosti také využívají, např. za ponechávání výstavků při obnovních těžbách (týká se EVL Soutok-Podluží, EVL Niva Dyje a CHKO Pálava [1]). Náhrady újmy za stromy ponechané k dožití jsou propláceny pravidelně dvakrát do roka již od roku 2009 a celková výše této újmy se každoročně pohybuje mezi dvěma a šesti milióny korun. Od počátku platnosti stávajícího lesního hospodářského plánu (2010–2019), do kterého byly zapracovány i další požadavky ochrany přírody, přibyla další omezení, a tedy i další náhrady, např. za porosty ponechané samovolnému vývoji nebo porosty, v nichž byla z důvodů ochrany přírody o jedno desetiletí odložena těžba. Za rok 2018 tak byla lesnímu závodu Židlochovice vyplacena náhrada újmy v celkové výši 10.604.588 Kč. Jedná se o 99,47 % požadované částky. Podrobnou strukturu náhrad ukazuje přiložená tabulka.
Náhrady újmy jsou vypláceny z prostředků státního rozpočtu. Žadatel (nájemce či vlastník) o ně může požádat vždy v období do konce března, za uplynulý kalendářní rok. Posuzování žádostí o náhradu újmy je poměrně složitý proces. Poslední ze žádostí LZ Židlochovice za rok 2018 byla proplacena v polovině září 2019. V listopadu 2019 pak byla proplacena i újma za ponechávání výstavků za první pololetí letošního roku, a to ve výši 2.577.323 Kč. Výstavky i odklad těžeb v lesních porostech jsou dočasná opatření, která pomáhají překlenout dobu, kdy jsou nezahájené porosty obnovovány holosečně na velkých plochách. Státní ochrana přírody aktuálně usiluje o dohodu o nahrazení velkých holosečí lesnickým hospodařením, které bude dlouhodobě zajišťovat nároky zvláště chráněných druhů (podrobněji zde).

Poznámky
[1] Link: http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/vystavky-v-luznich-lesich-jizni-moravy/

AOPK ČRPodrobná struktura náhrad vyplacených v roce 2019